Stadgar

Här finner ni föreningens stadgar. Övriga handlingar lämnas ut på begäran. 
Ta gärna kontakt med oss om ni funderar på något kring detta.


Stadgar för Föreningen för Skriv-och TSS-tolkar (FST), som är en ideell förening, stiftad den 2007-01-19 med hemort på Orust

Stadgarna fastställda   2007-01-19

Stadgarna ändrade:_ _ _ _ 2012-04-21_ _ _ _

 Föreningen är en demokratisk ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

 1 § ÄNDAMÅL
- att tillvarata medlemmarnas intressen beträffande utbildning och anställningsvillkor
- att samarbeta/samråda med andra organisationer i frågor som rör vuxendövtolkarnas arbetssituation.
- att verka för en djupare tolkgemenskap
- att verka för en god utbildning

 2 § SAMMANSÄTTNING
 Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET
FST är fristående förening.

 4 § BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på det sätt styrelsen beslutar.

6 § VERKSAMHETS - OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari t o m 31 december.

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Eventuella tillgångar skall överlämnas till Allmänna Arvsfonden att användas direkt i deras arbete för vuxendöva och gravt hörselskadade.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 10 § MEDLEMSKAP
Fullvärdig medlem kan den bli som har relevant utbildning till Vuxendövtolk/Skrivtolk/TSS-tolk och är anställd vid tolkcentral/arbetar som timanställd tolk eller som entreprenör. Även den som saknar relevant utbildning men har anställning vid en tolkcentral kan bli fullvärdig medlem.
Endast fullvärdig medlem har rösträtt. Timanställd tolk eller entreprenör som saknar relevant utbildning kan bli stödjande medlem.Detta gäller även övriga personer som vill stödja föreningen i dess arbete. Ett särskilt medlemskap finns för organisationer och företag. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

 Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas.

 11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur föreningen.

 12 § UTESLUTNING
Medlem kan uteslutas med omedelbar verkan om man:
- underlåtit att betala medlemsavgift trots påminnelse
- handlat mot föreningens stadgar och intresse eller skadat föreningens anseende.

 Beslut om uteslutning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen ska underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

 13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
* har rätt till information om föreningens verksamhet,
* har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Å R S M Ö T E  O C H  E X T R A  Å R S M Ö T E

 15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 2 månader före årsmötet tillsändas medlemmarna.
Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen.

 16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

 17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har fullvärdig medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja - eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej - rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut enligt § 8 och § 9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val ska ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

 20 § VALBARHET
Valbar till föreningens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.

 21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av en protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
Ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b Styrelsens årsredovisning (resultat - och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets -/räkenskapsåret.
8 Fastställande av resultat - och balansräkning.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10 Fastställande av medlemsavgifter, samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets - och räkenskapsåret
11 Fastställande av antal övriga ledamöter (6 eller 4) 
12 Val av
a föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av två (2) år;
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
d (2) revisorer och (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13 Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22§ EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom tre månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar ska senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och §18.

V A L B E R E D N I N G

 23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN 
Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

 R E V I S I O N

24 § REVISION
Två revisorer väljs av medlemmarna för en tid av ett år för att granska föreningens räkenskap och förvaltning. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning skall vara klar och överlämnad för revision två månader innan årsmötet äger rum. Revisorerna är valda av medlemmarna och ska för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes - och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets - och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

S T Y R E L S E

25 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och sex (6) eller fyra(4) övriga ledamöter samt två (2) suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande - och förslagsrätt. Personen får utses till befattning inom styrelsen.

 § 26 ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att ;
*  verkställa av årsmötet fattade beslut;
*  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
*  ansvara för och förvalta föreningens medel samt redovisa dessa
   enligt god redovisningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina               uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
*  förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant och ska leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall ska vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det, detta sker minst två gånger per år på valfritt sätt. Suppleanter bör inbjudas att närvara.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden
Avvikande mening ska antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i föreningen eller enskild medlem.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.