Arkiv


Skrivtolkskonferens 23-24 januari 2015
Jubileum

20-21 januari 2012 hade vår förening konferens,årsmöte och även 5-års jubileum på Zinkendamms vandrarhem och hotell i Stockholm. Det var två intressanta dagar som innehöll föreläsningar,livliga diskussioner och det gav även uppslag till nya tankar och idéer för framtiden

Vi passade också på att byta namn från Sveriges Vuxendövtolkars Förening (SVuF) till Föreningen för Skriv-och TSS-tolkar (FST).

Ett stort TACK till alla som medverkade och gjorde dessa dagar så givande och trevliga!

Såhär såg det ut för 5 år sedan när vi bildades:

Observera att detta är uppgifter från 2010 och gäller inte 2016.Frilansgruppens enkät
Frilansgruppen fick av SVuF i uppdrag att formulera och skicka ut en enkät till landets tolkcentraler angående vuxendövtolkar/skrivtolkar som frilansar eller har företag för att undersöka deras situation. Detta gjordes under våren 2010 och här kommer nu svaren : 

Nedan följer sammanställning av svar från de tolkcentraler som svarat på våra frågor utsända våren 2010.

Vissa uppgifter KAN ha ändrats tex kilometerersättning. 2011-06-29/Anneli Svahn

Reviderad 2011-07-02/AeS

På uppdrag av Sveriges vuxendövtolkars förening, SVuF, genomför vi en undersökning hos landets tolkcentraler. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om frilanstolkarnas situation - både timanställda vuxendövtolkar och vuxendövtolkar med egna företag, med eller utan formell tolkutbildning.


Timanställda tolkar

Vad är arvodet för en timanställd utbildad vuxendövtolk/skrivtolk?
(Tolktid, förberedelsetid, upp- och nedkoppling av tolkutrustning respektive restid.)

Gotland: Vi har ingen med formell utbildning

Gävle: Vardagar: 300 kr, Kvällar och helger: 350 kr, Restid: 150 kr, dvs halva timarvodet.

Halland :

Taxa 1 230 kr
Taxa 2 270 kr
Taxa 3 330 kr Reseersättning halva tolkersättningen

Taxa 1: Vardagar kl 07.00-19.00
Taxa 2: Vardagar 19.00-24.00 och 00.00-07.00
Dessutom kl 16.00-24.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi Himmelfärdsdag och Alla helgons dag
Taxa 3. Lördag och söndag kl 00.00-24.00. Dessutom jul-, nyårs-, påsk- och midsommarafton med efterföljande helgdagar samt övriga helgdagar.

Förberedelsetid ersätts som tolktimme, men måste göras upp med samordningen före.
Uppkopplingstid är tolktid, 30 min för tolkuppdrag. Ingen nedkopplingstid.
Traktamente
Under förutsättning att uppdraget sker 50 km från utgångsplatsen utgår skattepliktigt resetillägg med:
105 kr om tolktid+restid överstiger 6 timmar
210 kr om tolktid+restid överstiger 10 timmar.
Vid fri kost görs avdrag på traktamentet

Jämtland: 7-19 må-fre 225/tim, 19.00-07.00 300/tim, lö, sön, helgdag 300/tim, ersättning restid 100/tim, förberedelsetid enl ök 200/tim

Jönköping: 200 kr dag, 225 kväll och 300 helg
Restid halva ersättningen

Kronoberg: Vi har för närvarande ingen formellt utbildad, timanställd vuxendövtolk/skrivtolk som vi anlitar. De vi anlitar från tolkcentraler i andra landsting tar 600-640 kr/timme inkl. restid. 

För förberedelsetid tar de 320 kr/timme

Norrbotten: 240 kr dagtid, 325 kr kväll och helg
Restid 120 kr/tim oavsett dag/kväll/helg

Stockholm:                          

Stockholm har fr o m 091101 avtal med upphandlade tolkbolag.
Ett upphandlat ”objekt” gäller vuxendövtolkning med formell kompetens.
För varje tolkuppdrag med skivtolkning ersätts uppdraget med en timme för upp- och nedkoppling.

Uppsala:

7-19 300 kr/tim
19-07 350 kr/tim
Helg 400 kr/tim
Restid – halva timtiden

Västerbotten: 

Mån-fre 07.00-19.00 225/tim
19-07.00 300/tim
lö,sön, helgdag 300/tim
upp-nedkoppling 30 min/uppdrag

Västernorrland:  

 Måndag-fredag 07.00-19.00 225kr/tim
Måndag-fredag 19-07.00 300 kr/tim
Lördag, söndag, helgdag 300 kr/tim
Ersättning för restid 100 kr/tim

Upp-nedkoppling 30 min/uppdrag
Förberedelsetid efter överenskommelse

Västmanland: 

Handikappcentrum Tolkenheten i landstinget Västmanland har inga anställda tolkar.
Verksamheten anlitar inte timanställda vuxendövtolkar.
Tolkuppdragen utförs av upphandlade tolkar enligt avtal


Västra Götaland: Vi har inga timanställda tolkar utan använder arvodestolkar.
365 kr/tim gäller tolkuppdrag som utförs 00.00-24.00 lördag och söndag samt följande helgdagsaftnar och helgdagar; jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton med efterföljande helgdagar samt övriga helgdagar.
260 kr/tim gäller tolkuppdrag som utförs 16.00-24.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelfärds dag, nationaldagen eller Alla helgons dag samt 00-06.00, 19.00-24.00 vardagar och måndagar 06.00-07.00
250 kr/tim gäller tolkuppdrag som utförs vardagar i övrigt

Örebro: 

 250 kr per timme vardag till 19.00
300 kr per timme vardag efter 19.00
350 kr per timme – helg
Restid är ½ priset enligt ovan timpris

Östergötland: Har vi ingen

Vad är arvodet för tolk som saknar formell tolkutbildning?
(Tolktid, förberedelsetid, upp- och nedkoppling av tolkutrustning respektive restid.)

Gotland: 200-300 kr /timme

Gävle:
Vardagar: 225 kr, Kvällar och helger: 275 kr, Restid: 150 kr.

Halland:  
Taxa 1 180 kr
Taxa 2 220 kr
Taxa 3 260 kr
Övrigt se svar som gäller för utbildad tolk.

Jämtland:Se föregående fråga

Jönköping:150 kr dag, 175 kväll, 200 helg, restid halva ersättningen

Kronoberg:De tolkar vi anlitar (egna företagare) tar ca 400 kr/timme och 400 kr restid+300 kr för egen utrustning

Norrbotten: Använder ej outbildade tolkar

Stockholm: Se svar för ”utbildad tolk” . Ett annat objekt gäller vuxendövtolkning utan formell kompetens.

Uppsala:                             

7-19: 250 kr/tim
19-07: 300 kr/timHelg: 350 kr/tim
Restid – halva timtiden

Västerbotten:Samma som ovan (föregående fråga) de gånger det förekommer

Västernorrland: Samma som för utbildad de gånger det förekommer

Västmanland: Frågan ej aktuell – se svar på första frågan.

Västra Götaland:  Vi anlitar inte outbildade tolkar

Örebro: 

200 kr/timme vardag till 19.00
250 kr/timme vardag efter 19.00
300 kr/timme helg
Restid är ½ priset enligt ovan timpris

Östergötland:

Baserat på månadslön, kväll o helg tillkommer landstingets ob+en speciell ob enligt ett internt arbetstidsavtal.
Upp- resp nedkoppling 0,5 timmar, restid halvt timarvode+ev ob.

Ingår olycksfallsförsäkring till och från uppdragen?


Gotland:Ja, vid timanställning

Gävle: Ja

Halland: Uppdragstagare är inte anställda i landstinget, dvs vi har inte någon olycksfallsförsäkring för dem och vi betalar inte heller in någon tjänstepension.

Jämtland: Ja, när de är i tjänst gäller försäkringen, kan även vara trafikförsäkring om fordon är inblandat.

Jönköping: Ja

Kronoberg: Ingår i det egna företaget eller hos arbetsgivaren där man är anställd (Tolkcentralen)

Norrbotten: Ja

Stockholm: Det är bolagen som ansvarar för deras anställda tolkar

Uppsala: Ja

Västerbotten:  Ja

Västernorrland: Ja

Västmanland: Frågan inte aktuell – se svar fråga 1.

Västra Götaland:  Ja

Örebro :Ja

Östergötland: Enligt AB

Ingår ansvarsförsäkring för lånad tolkutrustning?

Gotland: Ja, vid timanställning

Gävle: Ja

Halland: Nej, men det krävs heller ingen ersättning om något händer

Jämtland:  Ja

Jönköping: Landstinget har ingen ansvarsförsäkring för utrustning

Kronoberg: Ingår i det egna företaget, eller hos arbetsgivaren där man är anställd (Tolkcentralen)

Norrbotten: Nej

Stockholm: Bolagen ska tillhandahålla egen utrustning

Uppsala: Ja

Västerbotten: Utrustningen är landstingets

Västernorrland: Utrustningen är landstingets

Västmanland:  Frågan inte aktuell – se svar fråga 1

Västra Götaland: Det är önskvärt att arvoderade tolkar har egen utrustning. Om tolken inte kan tillhandahålla nödvändig utrustning skall särskild överenskommelse träffas för eventuellt lång från Tolkverksamheten

Örebro: Ja

Östergötland:Jja

Ingår avsättning till tjänstepension i arvodet?

Gotland:  Ja, vid timanställning

Gävle: Ja

Halland: Nej

Jämtland: Ja

Jönköping: Nej

Kronoberg: Ingår i det egna företaget eller hos arbetsgivaren där man är anställd (Tolkcentral)

Norrbotten: Vet ej – troligtvis inte. (De jag frågade visste inte)

Stockholm: Bolagens ansvar

Uppsala: Nej

Västernorrland: Ja det tillkommer

Västerbotten: Ja

Västmanland: Frågan ej aktuell – se fråga 1

Västra Götaland:  Nej

Örebro:  Troligtvis

Östergötland: Enligt AB

När justerades arvodet senast?

Gotland: Januari 2010

Gävle: 2006

Halland: 2009-07-01

Jämtland:  2009-10-01

Jönköping: 1999

Kronoberg:  Vi utgår ifrån vad resp tolk (egen företagare) eller tolkcentral begär

Norrbotten: 2008

Stockholm: Systemet med arvodesersättning uphörde då tolkavtalen började gälla, dvs 091101

Uppsala :En översyn sker i januari varje år

Västerbotten: 2009

Västernorrland: 2009

Västmanland: Se fråga 1

Västra Götaland: 2009-01-01

Örebro: 2006-09-01

Östergötland: Årlig lönerevision för timanställda

På vems initiativ sker arvodesjustering?

Gotland: Arbetstagarnas initiativ?

Gävle: Kan begäras av tolk men vanligtvis justeras arvodet då upphandling av tolkbolag genomförts.

Halland: Ibland av oss själva, då vi ser att landsting runt om oss höjt. Ibland kommer frågan uppifrån, från vår ekonom (Controller) om att vi ska höja.

Jämtland: Efter initiativ från frilanstolkar och fast anställda tolkar

Jönköping: Landstingets Tolkcentral

Kronoberg: --

Norrbotten: Vi diskuterar med varandra i norra regionen, och försöker hålla ungefär samma arvode. Så svaret är att det är vi själva som tar initiativ till arvodesjustering.

Stockholm:                          --

Uppsala: Tolkchefens

Västerbotten: Arbetsgivarens

Västernorrland: Arbetsgivarens

Västmanland :Se fråga 1

Västra Götaland:Det är reglerat i ett lokalt kollektivavtal

Örebro: Arbetsgivaren

Östergötland: Årlig lönerevision för timanställda

Vad är ersättningen för användandet av egen bil vid resor till och från tolkuppdrag?
(OBS här har ändringar skett i en del landsting sedan undersökningen gjordes. /Anneli Svahns kommentar)

Gotland 22,50/mil

Gävle Km-ersättning är 2,25;-

Halland 2,70/km

Jämtland 2,25/km

Jönköping Enligt landstingsavtal 26 kr/mil

Kronoberg Kilometerersättning 2:70

Norrbotten 27 kr/mil om de skrivit på bilavtal annars 22:50/mil

Stockholm I avtalet med tolkbolagen står hur resekostnader ska ersättas. Reskostnader betalas i praktiken endast för uppdrag som utförs utanför Stockholms län. För uppdrag inom Stockholms län betalas restid till och från uppdrag och länet är indelat i tre olika zoner A, B och C. A gäller Stockholm och där utgår ingen restidsersättning, för uppdrag inom zon B ersätts bolaget med 350 kr/tolk och uppdrag. Zon C ersätts med 750 kr.

Uppsala 2,25 kr/km (skattefritt 1,85 kr, skattepliktigt 0,40 kr)

Västerbottten km-ersättning är 2,25/km

Västernorrland 2,25 kr/km

Västmanland Se fråga 1

Västra Götaland För närvarande 27 kr/mil (2010)

Örebro 2,25 kr/km

Östergötland Enligt AB

Tolkar med landstingsavtal

När gjordes senast en upphandling av tolktjänster?

Gotland Upphandling gjord för tsp-/db-tolk, ej vxdtolk

Gävle 2006

Halland Sker ingen upphandling

Jämtland 2006

Jönköping Vi har ingen speciell upphandling med bolag, vi köper enstaka objekt på samma sätt som frilanstolkar

Kronoberg Ej gjort för vuxendövtolkar/skrivtolkar eller tsp-tolkar

Norrbotten Ca 2 år sedan (2008)

Stockholm Sommaren 2009, Avtalen började gälla fr.o.m. 091101

Uppsala 2009-07-01

Västerbotten Upphandling av vxd-tolkar har aldrig gjorts

Västernorrland Upphandling av vuxendövtolkar har aldrig gjorts

Västmanland Hösten 2008

Västra Götaland Om ni här menar avtal med tolkföretag är nuvarande avtal tecknade 2008-09-01

Örebro 2009

Östergötland Har pågått under hösten/våren – nyligen klart (2009-2010)

När sker nästa upphandling?

Gotland Tänkte inte göra någon

Gävle Detta år och träder i kraft 2011-01-01

Halland --

Jämtland 2010

Jönköping --

Kronoberg Har inte fått någon uppgift om att det är aktuellt i vårt landsting i nuläget

Norrbotten Vi har gemensamt avtal norrlandstingen och vi håller på att förlänga 1 år till

Stockholm Avtalen är på två år. Det finns möjlighet att förlänga avtalen 1+1 år.

Uppsala 2011-07-01

Västerbotten Se svar på föregående fråga.

Västernorrland Upphandling av vuxendövtolkar har aldrig gjorts

Västmanland Ny upphandling eller förlängning av nuvarande avtal sker hösten 2010

Västra Götaland 2012

Örebro Nuvarande avtalsperiod 2009-12-01 – 2011-11-30 med möjlighet till förlängning för landstinget upp till 24 månader

Östergötland Om två år kan det förlängas 1+1

Upprättar och följer Tolkcentralen en prioriteringslista vid en upphandling?

Gotland --

Gävle Ja

Halland --

Jämtland ja

Jönköping --

Kronoberg --

Norrbotten Ja

Stockholm Bolagens rangordning har grundats på tre olika kriterier; Pris, Kvalité och Leveranssäkerhet

Uppsala Ja

Västerbotten Se svar på föregående fråga

Västernorrland Upphandling av vuxendövtolkar har aldrig gjorts

Västmanland Ja

Västra Götaland Vi följer lagen om offentlig upphandling

Örebro Ja

Östergötland --

Vilka kriterier värderas vid upprättandet av en prioriteringslista och hur värderas dessa kriterier procentuellt sett?
(Till exempel: Pris 50 %. Kvalitet 30 %. Kvantitet 20 %.)

Gotland --

Gävle Pris och uppfyller alla skallkrav, Närhet. Kompetens ska garanteras av bolaget. Vid problem kontaktas bolaget för åtgärd.

Halland Har ingen procentlista. Men vi tar i första hand tolkar med kort restid. Utbildade eller inte spelar ingen roll i de flesta fall, då vi är så trygga med våra outbildade. Är det speciella uppdrag försöker vi få utbildade tolkar.

Jämtland Det beror på hur vi utvärderar. Men detta ex är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt är ekonomiskt mest fördelaktiga, dvs, vi ställer ett antal krav på tex kvalitet och ger poäng på dessa krav. Full poäng ger inget påslag på priset på tex tjänsten, men om en leverantör inte får full poäng får den ett visst påslag på priset

Jönköping --

Kronoberg --

Norrbotten Svår fråga men gissar, pris 50 %, kvalitet 40 %, kvantitet 10 %

Stockholm Jag får be er vända er till upphandlingsavdelningen i Stockholms läns landsting. Det är offentliga handlingar.

Uppsala Pris samt Närhetsprincip. Ingen procentuell viktning

Västerbotten Se föregående fråga.

Västernorrland --

Västmanland Kvalificering av formella krav. Kvalificering av anbudsgivare. Kvalificering av obligatoriska krav = Skall-krav: utbildning, CV, erfarenhet mm. Om ovanstående är uppfyllt sker därefter en utvärdering och viktning av anbud: Pris 60 %, referenser 40 %

Västergötland Inför upphandlingen upprättar Tolkverksamheten en kravspecifikation

Örebro
Metodområde 4, Vuxendövtolkning
Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller samtliga obligatoriska krav, kommer de anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till följande, rangordnade, kriterier att väljas:

1. Pris
Vid utvärdering av kriteriet Pris kommer varje position i Bilaga 2, Prisspecifikation, att utvärderas med respektive vikt som anges för varje position och de viktade anbudspriserna för varje position kommer sedan att adderas ihop till ett Totalt pris.

Pris/timma/tolk måndag-fredag 7-18
77,5 % x Pris 

Pris/timma/tolk måndag-torsdag 18-22
4,0 % x Pris

Pris/timma/tolk måndag-torsdag 22-7
0,5 % x Pris

Pris/timma/tolk Helg fredag 18-måndag 7
4,3 % x Pris 

Pris/timma/tolk Storhelg
0,4 % x Pris

Pris/Heldag/tolk måndag-fredag 7-17
12,5 % x Pris

Pris/Heldag/tolk Helg 7-17
0,7 % x Pris

Pris/Heldag/tolk Storhelg 7-17
0,1 % x Pris

Totalt Pris

2. Kvalitet

Utbud av tolkar
Leverantören kan erbjuda Vuxendövtolkar från Avtalsstart = 0 kr i påslag.
Leverantören kan erbjuda Vuxendövtolkar inom 6 månader från Avtalsstart = 8 000 kr i påslag.
Leverantören kan erbjuda Vuxendövtolkar inom 1 år från Avtalsstart = 12 000 kr i påslagLeverantören kan erbjuda Vuxendövtolkar inom Avtalsperioden = 16 000 kr i påslag.

Totalt pris enligt kriteriet Pris + Påslag för kriteriet Utbud av tolkar summeras till ett Jämförelsepris.
Anbud med de lägsta Jämförelsepriserna kommer att antas.

Om två anbud efter summering skulle uppnå samma poäng med två decimaler kommer anbudet med högst poäng avseende pris att väljas
Vid samma poäng med två decimaler även avseende pris kan lottning komma att avgöra val av anbud.

Östergötland Ett antal frågor går ut till ett antal referenter. Här behövs ett min.antal poäng för att överhuvudtaget vara aktuell. Sedan pris 100 %.

Båda kategorierna
Vilka regler gäller för ersättning vid upp- och nedkoppling av tolkutrustning?

(Finns till exempel en maxtid?)

Gotland 30 minuter upp och nedkoppling

Gävle För båda kategorierna gäller 30 min före och 30 min efter. I den nya upphandlingen gäller redovisning av faktisk tid men max 30+30

Halland 30 min uppkopplingstid gäller. Tolktidsersättning. Ingen nedkopplingstid ersätts.

Jämtland 30 min per tolk/tolkuppdrag, vid större arrangemang utges ersättning för längre tid om behov finns.

Jönköping 30 minuter före uppdraget

Kronoberg Nej

Norrbotten 30 min för upp- och nedkoppling. Får tolkarvode för den tiden.

Stockholm För varje skrivtolkuppdrag ges en ersättning motsvarande en timme för upp- och nedkoppling. Om bolaget i sitt anbud givit rabatt för uppdrag från 3 timmar och uppåt ska även upp- och nedkopplingstimman omfattas av den rabatten.

Uppsala Upp och nerkoppling betalas den faktiska tiden, maximalt 1 h

Västerbotten -

Västernorrland -

Västmanland Enligt ”praxis” är ½-timme före och ½-timme efter. Det finns dock några olika överenskommelser. Bland annat: ½-timme för och 15 minuter efter

Västra Götaland Förberedelse ingår normalt i timpriset vid extraordinära uppdrag kan ersättning utgå. Dock endast efter överenskommelse med Tolkcentralen

Örebro Ingen ersättning utgår

Östergötland 0,5 upp resp ned

Vilka regler gäller för ersättning för förberedelsetid? (Till exempel när ges förberedelsetid och vad är ersättningen?)

Gotland 1-2 timme vid t.ex. föreläsning, kyrkoevenemang

Gävle Bolag: ingår i timpriset om ej extraordinära förberedelser
Arvode: enligt ök (oftast tid mot tid)

Halland När tolken önskar utgår förberedelsetidsersättning och om det är relevant för tolkuppdraget. 1 timme medges. Förberedelsetid ersätts som tolktimme, men måste göras upp med samordningen före. När det gäller inskrivning av material som tc bett om (ex sånger) gäller ersättning med halva tolkersättningen.

Jämtland Vid behov och efter ök med tc, tex vid bröllop, begravning årsmöte, konferens mm ers 200/tim

Jönköping Enligt överenskommelse vid större arrangemang.

Kronoberg Vi har än så länge betalat det uppdragstagaren har begärt.

Norrbotten Dagtid 240 kr/timme kan vara förinskrivningar, har ej någon maxtid utan från fall till fall och enligt överenskommelse med chef eller samordnare.

Stockholm Utifall förberedelsetid ska ersättas ska det ske enligt överenskommelse med Tolkcentralen

Uppsala Enligt överenskommelse.

Västerbotten Se föregående fråga

Västernorrland --

Västmanland Förberedelsetid ges enbart vid speciella tolkuppdrag och enligt överenskommelse med tolksamordningen. Exempel; Dop, begravningar, ”bokens dag”. Ersättning för förberedelsetid = timersättningen.

Västra Götaland Förberedelse ingår normalt i timpriset vid extraordinära uppdrag kan ersättning utgå. Dock endast efter överenskommelse med Tolkverksamheten.

Örebro Ersättning för förberedelstid skall överenskommas i samband med beställningen.

Östergötland Efter överenskommelse ges förberedelsetid och då med vanlig timersättning.

Anlitar Tolkcentralen i första hand utbildade vuxendövtolkar/skrivtolkar till skriv- och TSS-tolkuppdrag, när sådana finns att tillgå? Varför/varför inte?

Gotland Nej – det finns ingen utbildad på Gotland

Gävle Ja

Halland Vi anlitar till största delen outbildade, men duktiga tolkar, i vårt län då de är mest tillgängliga. Vid behov anlitar vi utbildade tolkar från andra landsting.

Jämtland I första hand anlitas utbildade tolkar från närområdet, i andra hand outbildade från närområde, tredje hand – utbildade från annat län, fjärde hand outbildade från annat län. Avståndet styr.

Jönköping Vi har ingen utbildad i länet, en outbildad finns, vi vänder oss till omgivande län vid behov.

Kronoberg Ja

Norrbotten För att hålla en bra kvalitet så anlitar vi bara utbildade vuxendövtolkar.

Stockholm Tolkcentralen anlitar alltid utbildade vuxendövtolkar i första hand. Skulle brukaren ha specifikt önskemål om annan tolk, sker en dialog som kan leda till att en outbildad vuxendövtolk kan anlitas.

Uppsala Ja, men även tolkar med lång erfarenhet utan utbildning kan även komma i fråga.

Västerbotten Ja

Västernorrland --

Västmanland Ja, om möjligt utbildade vuxendövtolkar. Tidigare var det ett stort problem att det fanns så få utbildade vuxendövtolkar, det har nu blivit lättare få utbildade tolkar.

Västra Götaland Vi anlitar enbart utbildade tolkar.

Örebro I första hand utbildade då de förväntas göra ett säkert och bra jobb.

Östergötland Ja våra egna fasta tolkar. Vid behov timanställda outbildade. Vi har inte utbildade timanställda i länet.

Anlitar Tolkcentralen i första hand timanställda tolkar eller tolkföretag med avtal?
Om ni anlitar timanställda före företag, förklara gärna varför!


Gotland Timanställda. Finns ingen med eget företag på Gotland

Gävle Vi har inte så många att välja mellan. Vi tar de arvodestolkar eller bolagstolkar som svarar först och som motsvarar våra förväntningar på pris, kvalitet och närhet.

Halland Vi anlitar timanställda tolkar till största delen då de finns i länet. Om de inte kan går vi vidare till företag. Ekonomin påverkar detta.

Jämtland Timanställda tolkar då dessa finns geografiskt närmare än tolkar vid tolkföretag.

Jönköping I första hand våra egna tolkar, i andra hand frilans i vårt eget län, därefter tolkar vid tolkcentral och tolkbolag i närliggande län.

Kronoberg Vi anlitar de som finns att tillgå

Norrbotten Vi anlitar bara timanställda tolkar, vi har inga bolag för vuxendöva, endast för teckenspråk/dövblinda

Stockholm I Stockholm finns endast tolkföretag att anlita

Uppsala Beror på typ av uppdrag.

Västerbotten ?

Västernorrland --

Västmanland Landstinget i Västmanland ska inte ha några anställda tolkar och anlitar därför heller inga timanställda tolkar.

Västra Götaland I första hand anlitar vi tillsvidareanställda tolkar, i andra hand arvoderade tolkar och i tredje hand tolkföretag. När vi köper tolktjänst väljer tolkverksamheten den leverantör som blir billigaste alternativet med hänsyn tagen till totala kostnaden för uppdraget, det vill säga tolktid+restid+tillgänglighet. Med tillgänglighet menas dels om leverantören kan åta sig uppdraget, dels hur snabbt leverantören bekräftar till Tolkverksamheten att uppdraget kan utföras. Vi tar naturligtvis också hänsyn till kompetens.

Örebro Vi beslutar utifrån tanken att alltid göra det som ger mest för våra användare.

Östergötland Timanställda. finns inga tolkföretag i länet.

Erbjuds frilanstolkar att delta vid föreläsningar, temadagar eller andra träffar?

Gotland Ja, när/om det erbjuds

Gävle Ja

Halland Vi har nyligen haft en tolkträff för icke anställda tolkar som vi använder. Då hade vi även en föreläsning som de fick delta i. När vi själva gör ”trevligheter” och då redan biljetter finns erbjuder vi platser till dem.

Jämtland Ja

Jönköping Just nu finns bara en frilanstolk, så det är inte aktuellt

Kronoberg Vi har närmaste i Kalmar, har därför inte varit aktuellt

Norrbotten Förut hade vi träffar för frilanstolkar, men vi anlitar i dag så lite frilansare och därför har vi inga träffar heller.

Stockholm Tolkcentralen delger tolkbolagen ev. inbjudningar. Tolkbolagen sköter frågan själva.

Uppsala Nej

Västerbotten Ja när plats finns

Västernorrland --

Västmanland Frilanstolkar anlitas inte. Frågan ej aktuell.

Västra Götaland Minst en gång er år bjuds arvoderade tolkar in att delta i forum. D.v.s. en gång i söder (Göteborg) och en gång i Norr (Vänersborg). Utöver detta skickas en kallelse till arvodestolkmöte där arvodestolkarnas frågor/avtal står i fokus. Vi har erbjudit några platser till arvoderade tolkar vid enstaka föreläsningar/dagar som Tolkverksamheten/Talför anordnat.

Örebro Nej

Östergötland Timanställda får inbjudan till diverse ex. personalsocialt.

Har Tolkcentralen en kontaktperson för frilanstolkar?
(En person som till exempel vidarebefordrar information om fortbildningar eller förändringar som sker inom organisationen?)

Gotland De anställda vid tolkcentralen (Samordnaren)

Gävle Ja – tolkchefen

Halland Nej

Jämtland Personalen på tc sköter det gemensamt

Jönköping Anställda skrivtolkarna har ansvar för kontakten

Kronoberg Nej – vi har närmaste i Kalmar, har därför inte varit aktuellt

Norrbotten Samordnare och chef skickar ut information till våra frilansare

Stockholm Nej – systemet med frilanstolkar upphörde 091101

Uppsala Ja, samordnare

Västerbotten Ja, en av vuxendövtolkarna

Västernorrland --

Västmanland Frågan ej aktuell

Västra Götaland Johnny Lystad och Lisa Wissmar är kontaktpersoner

Örebro Nej

Östergötland Timanställda träffar tolkchef och fasta vxdtolkar vid speciella träffar för timanställda ca 3 ggr per år.

Finns någon skriftlig information, typ metodhandbok, med direktiv om hur man bör uppträda ute på tolkuppdrag?

Gotland Nej

Gävle Ja

Halland Nej

Jämtland Ja

Jönköping Nej, etiska riktlinjer för tolkar gäller

Kronoberg Nej

Norrbotten Nej

Stockholm Tolkcentralen kommer att göra en broschyr med information. Exakt vad som kommer att stå med där är inte klart. För övrigt följer Tolkcentralen Värdegrunden för tolkverksamhet, framtagen 2002, efter Etikprojektet. Även tolkorganisationerna tog då fram riktlinjer för tolkens arbetet. Därutöver finns God Tolksed, utgiven av Kammarkollegiet.

Uppsala Nej – vi anser att detta inte ska behövas, eftersom utbildade tolkar har detta i sin utbildning. Outbildade har lång erfarenhet av detta.

Västerbotten Etiska riktlinjer, framtagna av en grupp tolkar.

Västernorrland --

Västmanland Ja, Etiska regler och Kammarkollegiets God tolksed, vägledning för auktoriserade tolkar

Västra Götaland Det finns en liten folder ”Arvodestolk” som beskriver förutsättningar för arbete som arvoderad tolk i VGR.

Örebro Ja

Östergötland Nej

Finns planer på att privatisera tolkverksamheten i ert landsting?

Gotland Nej inte just nu

Gävle Nej

Halland Nej

Jämtland Nej

Jönköping Nej

Kronoberg Nej inte i nuläget

Norrbotten Nej

Stockholm Nej inte privatiserad. Tolkförmedlingstjänsten finns kvar inom landstingets regi men tolkutförarna är upphandlade.

Uppsala Nej

Västernorrland --

Västerbotten Nej inte i dagsläget.

Västmanland Handikappcentrum Tolkenheten i Landstinget Västmanland har sedan 20090101 inga anställda tolkar. Tolkservice till döva och hörselskadade är ett landstingsansvar. I Landstinget Västmanland finns en tolksamordningsfunktion som tar emot och samordnar tolkbeställningar. Tolkuppdragen utförs av upphandlade tolkar enligt avtal

PS: Vi använder inte begreppet ”privatisering” av tolkenheten. Ansvaret för tolkservice till döva och hörselskadade finns kvar i Landstinget. Enda skillnaden mot tidigare (då verksamheten hade anställda tolkar) är, att verksamheten i dag bedrivs med upphandlade tolkar/konsulter på tolkuppdragen.

Västra Götaland Detta är ingen fråga för verksamheten utan en politisk fråga

Örebro Om vi inte kan leverera den bästa tolktjänsten till rätt pris kommer givetvis privatiseringstanken upp.

Östergötland Nej.