Använda tolk

Bra att veta när man använder tolk:
Om tolkuppdraget är mer än 1 timme så kommer det oftast två stycken tolkar som turas om att tolka. De byts av ungefär var tionde minut.
Tolken har med sig en egen utrustning. Det kan se lite olika ut beroende på plats, antal deltagare/tolkanvändare.

Tolkningen sker simultant och i jag-form.
Tolken gör en tolkning av det som sägs i rummet.

Om tolken får material till tolkuppdraget i tid t.ex sångtexter, dikter, citat,namn, bibeltexter mm, 
så kan hon/han lägga in detta i datorn innan tolkningen börjar för att allt ska löpa på så smidigt som möjligt.
Tolken har tystnadsplikt enligt gällande regelverk. Inget av det som skrivs sparas. Tolkningen sker "Här och Nu".

Tolken är neutral och följer Kammarkollegiets riktlinjer oavsett om tolken är auktoriserad eller inte.

KAMFS 2016:4
Tolkens verksamhet och god tolksed 
17 § En auktoriserad tolk ska, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Tolken ska avsäga sig uppdraget om denna inte är kompetent att utföra det på ett tillfredsställande sätt eller om denna av annan anledning är olämplig för uppdraget. 
18 § En auktoriserad tolk ska uppträda yrkesmässigt och affärsmässigt korrekt i alla sina yrkeskontakter. 
19 § Under tolkningen ska en auktoriserad tolk återge all information så exakt som möjligt. 
20 § När en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får denna inte ge uttryck för sina åsikter och värderingar eller på annat sätt låta dem påverka tolkningen.
21 § När en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får denna inte företräda den ena parten inför den andra. Denna får under tolkningen inte utföra någon annan uppgift än att tolka. 
22 § En auktoriserad tolk får inte marknadsföra sina tjänster eller använda sin yrkestitel på ett vilseledande sätt. Vid utförande av tolkuppdrag får en auktoriserad tolk endast uppge sin yrkestitel när tolken är auktoriserad i det språk och i den kompetens som tolkuppdraget avser. Vid utförande av skriftliga översättningar får en auktoriserad tolk inte ange sin yrkestitel i samband med översättningsuppdraget.
 23 § En auktoriserad tolk får inte utnyttja information som denna fått i samband med ett tolkuppdrag till fördel för sig själv eller någon annan, om informationen inte är allmänt tillgänglig. Sådan information får inte heller användas för att skada någon annan.

Att tänka på när du använder tolk:
Lämna material när du beställer tolk eller så fort som möjligt innan tolkningen sker .Sångtexter,dikter, telefonnummer till föreläsaren o.s.v.
Prata direkt till varandra och inte till tolken. Tolken är därför att förmedla samtalet.
Tänk på att avbeställa tolken om du av någon anledning inte behöver tolken som du har beställt. Då kan någon annan få tolken istället.